O NÁS

GREEN BRANDS jsou mezinárodní, nezávislou a samostatně působící brand-marketingovou organizací, která jedinečným způsobem posiluje povědomí spotřebitelů o značkách, jež jsou udržitelné a přátelské k životnímu prostředí. GREEN BRANDS tak spojují spotřebitele i podniky v boji proti změnám klimatu, při ochraně životního prostředí a v rozvíjení udržitelného rozvoje. 

 

GREEN BRANDS vyznamenávájí ve spolupráci s nezávislými a uznávanými mezinárodními institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí, a také s instituty výzkumu trhu a veřejného mínění, udržitelné značky a udělují jim pečeť kvality GREEN BRANDS

 

Pečetí GREEN BRANDS mohou být vyznamenány značky každodenního života, ze všech oborů a všech velikostí, a to v oblasti B2B a B2C, které prokazatelně jednají podle zásad udržitelného rozvoje, a tím tak přispívají významnou měrou k ochraně životního prostředí. Takto oceněné podniky, produkty, služby, iniciativy, nebo i osobnosti pochopili, že přebrat spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a životního prostředí je zásadní pro další vývoj naší společnosti.  

 

GREEN BRANDS sídlí v německém Veitsbronnu a své kanceláře již otevřely v Hamburgu (Německu), ve Vídni (Rakousku), v Baseli (Švýcarsku), v Praze (Česká republice) a v Budapešti (Maďarsku).

 

O ZAKLADATELI GREEN BRANDS

Norbert Lux, zakladatel

GREEN BRANDS byly založeny Norbertem Luxem na základě jeho úspěšné kariéry v mezinárodní organizaci zabývající se zvyšováním hodnot a kvalit fungování značek – brand-marketingu, a také z jeho celoživotní náklonnosti k ochraně přírody.


Norbert Lux, který se narodil v roce 1956, je „napůl Rakušák“. Byl totiž vychován v německém Norimberku rakouskými rodiči. Hodnoty, které Norbertu v mládí vštípili jeho ekologicky smýšlející rodiče, jej dovedly k celoživotnímu přesvědčení a zasvěcení se udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. 


Po mnoha zážitcích na opačném konci světa, se stal Lux jedním z prvních autorů turistických průvodců po Austrálii, Novém Zélandu, Havaji a dalších exotických destinacích. Poznávání a obdiv ke krásám přírody z celého světa přispěly významnou měrou k formování jeho profesní dráhy. A tak se hobby stalo Luxovou profesí – a to, když byl pověřen organizací zájezdů po celém Rakousku, Německu, Austrálii a Jižním Pacifiku. 


Zatímco Lux vychovával své čtyři děti na krásném venkově v německých Frankách, na světové scéně se odehrával dramatický posun ve vnímání a zajištění ochrany klimatu a životního prostředí. Tedy něco, co již předpovídal v sedmdesátých letech jeho otec, jenž pochopil neudržitelnost masové spotřeby, hlavně neobnovitelných zdrojů a omezenou kapacitu životního prostředí. 


Takže poté, co udeřila globální krize cestovního ruchu, jenž byla zapříčiněna teroristickými útoky z 11. září 2001, Válkou v Iráku v roce 2003 a rozšířením viru SARS o rok později, byl Lux nucen opustit svůj dosavadní obor v cestovním ruchu. 


Inspirován mottem, že: „Krize je vždy příležitostí, jak se vypořádat s novými výzvami“, se Lux pustil do práce pro mezinárodní organizaci Superbrands, zabývající se zvyšováním hodnoty a kvality fungování značek (brand marketing), kde byl pověřen udílením ocenění pro nejlepší značky v Německu a v Rakousku.

 

Klíč úspěchu tedy ležel v propojení Luxových zkušeností z brand-marketingu a jeho osobního přesvědčení o důležitosti ochrany přírody, jenž dal vzniknout GREEN BRANDS v roce 2007. To však s sebou neslo jedno důležité rozhodnutí! Nejen Luxovi dobří přátelé – Charlotte Wehrfritzová z neměckého Erlangenu a Kelly Newton-Wordsworthová, australská zpěvačka, skladatelka, ekologická aktivistka a biodynamická zemědělkyně, ale také kolegové a představitelé Superbrands podpořili myšlenku, aby se propagace netýkala jen těch „největších a nejlepších“ značek jako v Superbrands, ale zejména v propagaci jakékoliv společnosti, ať už velké či malé, která jedná a vyrábí způsobem ekologicky trvale udržitelným a přátelským k životnímu prostředí. Jen tak lze dosáhnout celospolečenské efektivní ochrany klimatu a trvalé udržitelnosti.

(„Dieser Weg wird kein leichter sein…“ – Xavier Naidoo, cítát úspěšného německého textaře a soulového zpěváka)


První validační proces se uskutečnil v Rakousku na začátku března 2011. Nicméně, předcházely tomu čtyři roky a bezpočet rozhovorů, slyšení a podrobných zkoumání, než se GREEN BRANDS dostaly do úspěšné činnosti.


Jedna věc byla od začátku jasná. A to, že jen díky kombinaci odborné expertízy a síle Luxova přesvědčení, je možné vytvořit respektovaný a transparentní proces validace značek. Tedy takové validace, které je a bude udržitelná. Taková, který je na míle vzdálena nechvalně proslulým „greenwashing“ kampaním, agresivně šířeným dezinformacím za účelem vytvoření milného obrazu u veřejnosti, že firma je „zelená“ a ekologicky smýšlející. 

 

GREEN BRANDS vybudovaly respektovaný a transparentní validační proces značek díky mimořádné podpoře a úzké spolupráci s nezávislými externími partnery z Rakouska, jímž jsou SERI (Sustainable Europe Research Institute, Evropský výzkumný institut dlouhodobé udržitelnosti) a ALLPLAN (Vídeňská konzultační firma zabývající se udržitelným rozvojem), a také vysoce kvalifikovaným a angažovaným členům rakouské GREEN BRANDS poroty. Ti všichni sestavili vědecky podložený katalog kritérií určujících stav prokazatelně udržitelných praktik ve zkoumaných společnostech. Jsou tak garanty toho, že validační proces GREEN BRANDS je schopen dostát své reputaci a také důkazem, že i malý stát je schopen velkých věcí! 


Norbert Lux tak dosáhl významného úspěchu, když založil celosvětově jedinečný mezinárodní třístupňový validační proces pro ekologicky udržitelné značky a proměnil tak svůj sen v realitu. V současné době se GREEN BRANDS rozšířily z Německa a Rakouska do České republiky, na Slovensko a do Maďarska. V jednání je také spolupráce s partnery ze Singapuru, Indonésie a Hong Kongu, kteří mají o třístupňový proces validace zájem. Nicméně, i v tomto směru je kladen důraz na zachování ideálů GREEN BRANDS a dodržování zásad v šíření filosofie GREEN BRANDS.

NAŠIMI PARTNERY JSOU

Sustainable Europe Research Institute (Evropský výzkumný institut udržitelného rozvoje), Vídeň – nabízí vědeckou podporu, vyvinul katalogů kritérii a indexu GREEN BRANDS pro validační řízení.​ Více informací na www.seri.at

Gesellschaft für Energie- und Umweltmanagement, Wien (Vídeňská konzultační firma zabývající se energií a udržitelným rozvojem) – spolupráce při vyvinutí katalogů kritérií a provádění validace/hodnocení. ​Více informací na www.allplan.at

Jeden z nejvýznamnějších institutů zabývajících se výzkumem trhu a veřejným míněním na světě, který poskytuje reprezentativní studie ze zúčastněných zemích.

Institut für Nachhaltigkeit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (Institut udržitelnosti berlinské Vysoké školy pro ekonomii a právo) – kombinace výzkumu a vyučování věd udržitelného rozvoje v ekonomice, jenž podpořila vývoj validačního procesu GREEN BRANDS a kritérií pro členství odborné poroty.​ Více informací na www.ina.hwr-berlin.de